Miljøundersøkelser i vann

Tjenester og resursser

Stacks Image 13
Vi kan tilby et vidt spekter av tjenester knyttet til miljø-undersøkelser i vann, og da med spesialkompetanse i ferskvann. Videre kan vi leie ut ulikt feltutstyr for miljø-undersøkelser i vann.

Tjenester
• Feltarbeide og prøvetaking av vann, sedimenter, plankton, bunndyr og fisk.
• Måling in situ av vannkjemiske og fysiske parametere som pH, ledningsevne, oksygen, temperatur, klorofyll, turbiditet mm.
• Databearbeiding, statistisk analyse og grafisk framstilling av miljødata
• Utarbeidelse av overvåkningsprogrammer og kartlegging av miljøgifter
• Miljøundersøkelser i henhold til vannforskriften
• Alderbestemmelse og vekstberegninger av fisk
• Videofilming og dokumentasjon av undervannsmiljø med mini-ROV
• Salg av undervannsfoto

Ressurser
Vi disponerer forskjellig type feltutstyr som